Obchodní podmínky

Uvedené všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny uskutečněné nabídky případně smlouvy, týkající se prodeje a dodávek společnosti MATEICIUC a.s., není-li smlouvou stanoveno jinak. Objednáním zboží zákazník tyto podmínky akceptuje a podpisem formuláře „Objednávka přijatá“ byl s nimi seznámen. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.2.2017 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky z 3.3.2015.

I. Realizace dodávek 
1) Dodávky jsou realizovány na základě písemných objednávek kupujícího. 

2) Každá písemná jednotlivá objednávka musí obsahovat: 

  • Číslo objednávky, datum.
  • Iniciály kupujícího: adresa, kontaktní osoba, telefon, fax, IČO, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu, zápis OR ŽU, Osvědčení o registraci DIČ.
  • Specifikaci požadovaného zboží: název, KÓD, typ, rozměr, množství, balení, případně jiné nestandardní požadavky.
  • Cenu (viz. bod II.).
  • Požadovaný termín odběru/dodání zboží (viz. bod IV.2.1).
  • Požadovaný způsob odběru/dodání zboží (viz. bod IV.2.2, IV.2.3).
  • Platební podmínky (viz. bod III.).

3) Každou objednávku je prodávající povinen písemně, e-mailem potvrdit a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však  do 2 pracovních dnů zašle kupujícímu e-mailem formulář „Objednávka přijatá“. To platí i v případě, že prodávající nemůže splnit požadavky v souladu s objednávkou a dohodne se s kupujícím telefonicky nebo písemně na náhradním řešení - odchylce.

4) V případě odeslání formuláře „Objednávka přijatá“ považuje prodávající tuto objednávku za závaznou a ta je určující také pro případné odchylky objednávek.

5) V případě, že kupující shledá nesrovnalosti ve formuláři „Objednávka přijatá“, je povinen do 24 hodin (není-li dohodnuto jinak) o těchto nesrovnalostech informovat prodávajícího, a to vždy písemně na fax +420/556 730 417, e-mailem: objednavky@mateiciuc.cz nebo telefonicky +420/556 312 462. Pokud nebude prodávající na případné změny a nesrovnalosti upozorněn před realizací objednávky (zasláním, případně vyrobením zboží), nebude na ně brán zřetel.

6) V případě rozporů v obsahu "Objednávka přijatá" a Dodacího listu je rozhodující "Objednávka přijatá".

II. Kupní cena

1) Kupní cena je součástí objednávky a je stanovena kupní smlouvou, oficiální cenovou nabídkou, případně vzájemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Po objednání zboží je kupní cena potvrzena na formuláři „Objednávka přijatá“. Cena je uvedena - FCA Odry, není-li dohodnuto jinak.

2) V případě realizace objednávek mimo území ČR jsou ceny včetně nevratných obalů uváděny v EUR, PLN - FCA Odry,  Ke Koupališti 370/15, není-li dohodnuto jinak.

3) Při potvrzení dodávek musí být kupní cena součástí formuláře „Objednávka přijatá“ a je závazná při fakturaci zboží.

4) Ceny jsou platné po dobu platnosti Kupní smlouvy, případně časově omezené cenové nabídky mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že není mezi kupujícím a prodávajícím uzavřená Kupní smlouva nebo časově omezená cenová nabídka, vyhrazuje si prodávající právo na změnu cen, aniž by byl povinen o této skutečnosti předem informovat kupujícího.

5) Kupující se zavazuje zaplatit za odebrané zboží kupní cenu. Podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží je úplné zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího.

6) V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti, sjednanou v „Objednávka přijatá“, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat smluvní úrok dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. vyfakturované (dlužné) částky a to opakovaně, za každý započatý den prodlení.

7) V případě, že kupující požaduje dodání zboží na místo určení, jsou náklady na dopravu fakturovány v rámci této faktury, nebude-li dojednáno jinak.

III. Platební podmínky 

1) Není-li dohodnuto jinak, na základě Kupní smlouvy nebo vzájemné dohody, je požadována platba 100 % smluvní ceny    v hotovosti nebo předem na bankovní účet prodávajícího. 

2) Při platbě v hotovosti nebo předem je odběrateli poskytnuta sleva 2 % při celkovém odběru nad 5.000,- Kč bez DPH, není-li dohodnuto jinak.

3) Faktura (daňový doklad) bude vystavena nejpozději druhý den od expedice, případně vývozu zboží. V případě, že si kupující neodebere objednané zboží ve sjednaný den nebo ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn mu vyfakturovat náhradu škody.

4) Originál faktury bude zaslán na adresu kupujícího e-mailem, pouze na vyžádání poštou.

5) U nestandardních výrobků nebo výrobků na zakázku je požadována vždy platba předem nebo v hotovosti, není-li dohodnuto písemně jinak.

IV. Požadavky na logistiku 

IV.1. Balení

1) Prodávající je povinen pro každou objednávku zajistit řádné balení, úměrné povaze zboží a použitému typu dopravy.

2) Prodávající vyúčtuje kupujícímu hodnotu vratných obalů ve výši 100% pořizovací ceny a to takto: 

záloha na dřevěný buben činí 6.000, Kč/ks (trubky OPTOHARD, VARIOFLAT), není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- Záloha se vrací v plné výši ( - 100,- Kč amortizace) pokud budou obaly vráceny do 6-ti měsíců.  Za každý měsíc prodlení se ze zálohy odečítá 10 % z ceny. Pokud nebudou obaly vráceny do jednoho roku po odebrání, záloha se nevrací. Vrácení bubnů bude podloženo kopií vyúčtované faktury, kde jsou v patičce uvedena čísla vydaných bubnů, která se musí shodovat. Při vrácení vratných obalů se posoudí jejich stav. Pokud bude vážně poškozen, cena zálohy se sníží o částku potřebnou k opravě, nevrácená záloha se vyúčtuje + příslušná sazba DPH jako poškození obalů.

3) Náklady na přepravu vratných obalů zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li dohodnuto jinak.

4) Balení odpovídá článkům 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. "O obalech".

IV.2. Dodávky

1) Dodávky budou uskutečněny v dohodnutém termínu, který je součástí „Objednávka přijatá“.

2) V případě, že kupující požaduje v rámci své objednávky zajistit přepravu zboží na místo určení, je povinen uvést:

- přesnou adresu místa určení, kontaktní osobu, telefonní a případně faxové spojení;

- způsob odeslání:  poštou (PROFI balík), ČD, vozem prodávajícího nebo vozem smluvního partnera prodávajícího (kamionová přeprava), externími přepravci anebo jinak, na základě vzájemné dohody.

Poznámka:

PROFI pošta - účtujeme poštovné dle platných tarifů + balné dle objemu a hmotnosti zásilky. Doručení zásilky do 24 hodin.

3) V případě, že kupující požaduje v rámci své objednávky zajistit přepravu zboží u dodávek do zahraničí, prodávající zajišťuje dopravu dle doložek Mezinárodních obchodních podmínek Mezinárodní obchodní komory v Paříži ve znění INCOTERMS 2010.

4) Na každém místě dodání bude určeným zástupcem kupujícího provedena pečlivá přejímka zboží, zda dodávka neobsahuje zjevné vady (sortiment, množství, jakost, neporušenost obalu). Po jejím provedení bude kupujícím potvrzen Dodací list. Po potvrzení Dodacího listu kupujícím nebude brát prodávající na případné pozdější reklamace zjevných vad zřetel.

5) V případě, že dodávka bude vykazovat množstevní vadu (musí být vyznačeno na potvrzeném Dodacím listě), dodá prodávající chybějící zboží nejpozději do 5-ti pracovních dnů pro dodávky zboží v rámci ČR a nejpozději do 20-ti pracovních dnů pro dodávky zboží do zahraničí, není-li dohodnuto jinak.

6) Celkové množství zboží obsaženého v objednávce musí kupující obdržet v den uvedený na „Objednávka přijatá“.

7) Kupující je povinen zajistit vykládku zboží na místě určení, případně nakládku vratných obalů na vlastní náklady, není-li dohodnuto jinak.

IV.3. Skladování

IV.3.1. Skladování trubek

1) Skladované trubky je nutné chránit před škodlivými vlivy - tepelné sálání, přímé sluneční záření (trubky neobsahují UV stabilizátor), mechanické poškození, vliv organických rozpouštědel apod.

2) Montážní teplota je v rozsahu od +5°C do +50°C.

3) Při vyskladňování se musí odebírat výrobky nejdéle skladované.

IV.3.2. Skladování profilů

1) Skladování profilů je potřeba v suchých prostorech, ve vodorovné poloze. Maximální doporučená doba skladování je u profilů s papírovou a PE páskou max. 18 měsíců, u ostatních typů profilů max. 24 měsíců.

V. Záruka, reklamace

1) Záruční lhůta je stanovena dle Občanského zákoníku a její platnost nabíhá dnem převzetí zboží kupujícím.

2) Zjistí-li kupující skrytou vadu zboží, musí zaslat písemnou reklamaci do 5-ti pracovních dnů ode dne jejího zjištění prodávajícímu, kde může navrhnout způsob řešení reklamace. 

3) Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 týdnů od data převzetí reklamace, navrhnout kupujícímu způsob vyřízení reklamace.

4) Odmítne-li kupující navrhovaný postup vyřízení reklamace, je vedeno opakované jednání v této záležitosti. Pokud nedojde k dohodě, je reklamace předána k vyřízení právní cestou.

5)  Prodávající hradí prokázané škody způsobené vadnou dodávkou, jejíž reklamace byla uplatněna v průběhu záruční lhůty. To se však nevztahuje na škody, které byly způsobeny při instalaci, nedodržení doporučeného aplikačního postupu, manipulaci, nevhodném zacházení, skladování, opravě zboží nebo jeho dopravě kupujícím, případně třetí osobou. Běžné mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žeber) vnější stěny trubky (DUOHARD, DUOFLEX, KLIMAFLEX) zapříčiněné technologií výroby nebo transportem, nemá vliv na funkčnost výrobku a nemůže být předmětem reklamace.

6) Přechod odpovědnosti za zboží na přepravce po ukončení nakládky. Zjistí-li kupující poškození zboží, nesmí potvrdit doklady o převzetí zboží. Musí provést zápis a uplatnit reklamaci vůči přepravci.

7) Právo na reklamaci pomine pokud:

- nebude podána písemně v průběhu záruční doby;

- prodávajícímu nebyla dána příležitost prověřit reklamaci na místě (pokud o to požádá);

- zboží se dále používá i po zjištění vady.

8) Zaslání reklamovaného zboží zpět bude akceptováno pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.

VI. Náhrada škody

1) Pokud dojde ke zrušení objednávky, zaplatí kupující v případě již rozpracované zakázky, vynaložené zpracovací náklady do okamžiku zrušení smlouvy.

VII. Jakost

1) Prodávající poskytuje na vyžádání písemné ujištění o shodě, certifikáty, případně zkušební protokoly, pokud se na vyráběné zboží vztahují.

VIII. Ostatní

1) Změna, zrušení nebo odstoupení od objednávky, případně kupní smlouvy, je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

2) Ostatní vztahy se řídí výhradně podle obecně platných právních předpisů České republiky.

3) Všechny spory  vznikající z obchodního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, budou řešeny vzájemným jednáním stran s cílem uzavřít dohodu o předmětu sporu.

4)  Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že jakékoliv spory z  titulu této Smlouvy budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, bude pro rozhodování případného sporu místně příslušný Krajský soud  v Ostravě.


Kontakt

MATEICIUC a.s. - IČO: 60792825; DIČ: CZ60792825; zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. B vložka 987


Novinky

Vaše zahrada potřebuje naši pomoc!
19.07.2017

Lidé, které zajímá, jak velké sucho je a bude v nejbližších...


Novinka na trhu - Skleněné ventily pro vzduchotechniku
11.07.2017

Designový skleněný ventil určený pro přívod a odtah vzduchu,...


Celozávodní dovolená 2017
22.06.2017

V období od 29.7.2017 do 6.8.2017.

Vážení zákazníci a obchodní...


Rychlý kontakt

Zdeňka Pikoňská vedoucí expedice

+420 556 312 462 +420 603 206 652

Created 2015 by Zebu webdesign s.r.o.